sztklaraovoda@gmail.com 06-48/560-563

Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda

Borsod – Abaúj – Zemplén megyében, az edelényi járásban, a Bódva – folyó völgyében, festői környezetben helyezkedik el Szendrő városa.

Bemutatkozás – Az óvoda bemutatása

Településünkön az óvodai nevelés régmúltra nyúlik vissza, hiszen már 1951-től folyamatos a 3-6 éves korú gyermekek nevelése, fejlesztése. E hosszú időszak alatt számos változás, fejlődés zajlott tevékenységünkben.

Számunkra, mégis a legkiemelkedőbb fordulat volt, amikor 2018. tavaszán Dr. Ternyák Csaba egri érsek azzal a szándékkal kereste meg városunk polgármesterét, hogy óvodánkat szívesen fogadná az Egri Főegyházmegye intézményeinek sorában.

Gondolatát örömmel üdvözöltük, s nevelőtestületünk, a szülői közösség és a képviselő – testület egybehangzó véleménye alapján 2019. szeptember 01-től új szellemiségben, római katolikus óvodaként kezdtük meg működésünket.

Intézményünk védőszentje Assisi Szent Klára, akinek életútja példaként szolgál mindannyiunk számára, hiszen közel 160 fő szociokulturálisan hátrányos helyzetű kisgyermekkel foglalkozunk.

Legfőbb elvünk az emberi és gyermeki értékek keresése, formálása, az Istenszeretet és embertársak szeretete, a társadalmi és vallási kultúra továbbvitele, természeti, társadalmi környezetünk megismerése és védelme, környezettudatos nevelés.

Felelősséggel tartozunk a teremtett világért! – „Minden általa és érte teremtetett.”

Mi óvodapedagógusok és segítőink különleges helyzetben vagyunk itt az óvodában, hiszen módunkban áll a saját életünkben megtapasztalt és megvalósított Isteni szeretetett a kisgyermekek lelkében elültetni, és így megalapozni a későbbi felnőtt, egészséges Istenképet.

Pedagógiai hitvallás

Az óvoda pedagógiai hitvallása szerint a keresztény óvodai nevelés tükrében feladatunknak tekintjük a keresztény értékek követését, átadását, a hit csírájának elültetését, a gyermekek személyiségének tiszteletét, őszinte szeretetét.

Hivatástudatunkat Assisi Szent Ferenc gondolata tükrözi:

„Add, hogy ne engem szeressenek, hanem én szeressek,
mert akkor kap az ember, ha ad.”

Óvodai nevelésünk célja

Vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által, a gyermekek érzelmi, szociális és értelmi gazdagítása, képességeinek kibontakoztatása, a keresztény hitélet megalapozása, az élet értékeinek megláttatása és annak megbecsülésére nevelés.

Megkeressük gyermekeinkben azokat az értékeket, erősségeket, melyek kibontakoztatásával elősegíthetjük személyiségük sokoldalú fejlesztését, melyek által elérik az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

„Elültetjük” a keresztény értékek kis magvacskáit, és nap, mint nap tápláljuk, gondozzuk:
szeretettel, tisztelettel, odafigyeléssel.

Katolikus gyermekképünk

„Az ember egyedi, mással nem teljesíthető individum és szociális lény egyszerre, „ami arra utal, hogy a fejlődő gyermek emberi lényegének, minőségének kimunkálása a nevelés során következik be, testi – lelki szükségleteinek megfelelően alakított személyi és tárgyi környezetben.

Tiszteletben tartjuk a gyermekek személyiségét, tudatosan keressük bennük az értékeket, a neveltekhez felelősen és elfogadóan viszonyulunk.

„A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik, s a katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára fokozatosan föltárul.”

Pedagógiai programunk

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési program szerint dolgozunk, amely lehetővé teszi a helyi viszonyok, lehetőségek ismeretében egyéni sajátosságaink, arculatunk kibontakoztatását.

Alapelveink:

 • Elvezetni a ránk bízott gyermekeket Isten megismerésére, szeretetére, iránta feltétlen bizalom kialakítására.
 • Szeretnénk megismertetni neveltjeinket a természet közeli szemléletmóddal és életvitellel az óvodai élet során, hogy környezettudatos, természetet szerető – óvó, megbecsülő felnőttekké váljanak.
 • Keresztény nevelési programunk fokozottan kiemeli a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, az egészséges életre nevelést, a tehetséggondozást.
 • A gyermekeken keresztül a családokat is evangelizálni szeretnénk, befogadó képességüket tiszteletben tartva.

Tehetségfejlesztés az óvodában

Tehetséggondozó műhelyeink célja, hogy elősegítse és esélyt adjon a gyermekeben rejlő tehetség kibontakoztatásának.

Ünnepeink, a néphagyományok és jeles napokra való készülődés mind – mind a tehetséggondozás színterei, és az egyéni bemutatkozásra is alkalmat adó lehetőségek.

Fontosnak tartjuk az esetleges fejlesztésre szoruló területek mellett az átlagos képességek és az egész személyiség támogatását.

Óvodai tehetség gondozásunk a tehetség ígéretek megtalálásával kezdődik, majd a fejlesztés egyénre szabott módjaival folytatódik.

Célunk:

 • Felismerni a tehetséget és megjelenési formáit.
 • A tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése.
 • Kielégíteni a kiemelkedő képességű gyermek megismerési, alkotási és speciális szükségleteit.
 • Megfelelő, szeretetteljes légkör biztosítása.

Tehetségfejlesztő műhelyeink:

 • Ügyes kezek – kreatív műhely
 • Mesevarázs – bábozó, mesélő, dramatizáló műhely

„Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges,
nem azért különleges, mert különb akar lenni,
hanem azért, mert nem tud más lenni.

/Szabó Magda/

Hit – felé vezetés mindennapi gyakorlatunkban

 • Mindennapi lelki percek – elcsendesedések.
 • Mindennapi közös gyertyagyújtás.
 • Közös ima.
 • Heti áhitat lelki vezetőnkkel.
 • Imák étkezések előtt és után.
 • Megfelelő köszönési mód.
 • A liturgikus év eseményeiről való megemlékezés.
 • Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó közös ünneplések megélése.
 • Hittan foglalkozások a hitoktatók vezetésével.
 • Közös templomlátogatás.
 • Szoros kapcsolattartás, együttműködés az egyház közösséggel, plébániával.

Csoportok napirendje

Időtartam Tevékenység
06.30 – 12.00

– Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)

– Szabad játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység a csoportszobában vagy szabadban

– Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése

– Spontán, szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenység, irányított mozgásos tevékenység (teremben, tornateremben, szabadban)

– Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és tervezetten szervezett formában

– Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységek a szabad levegőn: séta, kirándulás

– Játékba és tevékenységbe integrált, a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben megvalósuló tanulás:

 • Művészeti tevékenységek:
 • Verselés, mesélés
 • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • A külső világ tevékeny megismerése:
 • Természet – társadalom – ember
 • Matematika
 • Munka jellegű tevékenységek

– Egyéni és differenciált fejlesztések

12.00 -15.00

– Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)

– Asztali áldás

– Pihenés (mesével, zenével, közös imával), egyéni szükségleteknek megfelelően

15.00 – 17.00

– Folyamatos ébredés, gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, asztali áldás, öltözködés)

– Szabad játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők érkezéséig csoportban vagy szabadban (csoportösszevonás)

Óvoda nyitva tartása

Óvodánk 06.30-tól – 17.00-ig tart nyitva.

A nevelési évben az óvoda nyitva tartása folyamatos.

(Rendkívüli esetben pl: óvoda pedagógus hiányzása stb. csoport összevonást, a törvényes létszámkeretek betartásával és a nevelőtestület véleményének a figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el.)

Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk, hogy a szülők a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék.

Fogadó órák időpontjai

Időpont Felelős
Mind a 7 óvodai csoportban Minden hónap első hétfőjén: 15.00 – 16.00-ig óvodapedagógusok
Intézményvezető Minden hónap első hétfőjén: 15.00 – 16.00-ig óvodavezető

Ünnepek, hagyományok, megemlékezések

Hónap Program

Szeptember

Szeptember 12.

Szeptember 24.

Tanévnyitó szentmise

Szűz Mária névnapja

Szent Gellért a Katolikus iskolák óvodák napja

Városi Gazda nap – Családi nap

Október 04.

 

Október 06.

Október 23.

Szent Ferenc

Állatok világnapja

Aradi vértanuk – megemlékezés

Nemzeti ünnep

Őszi fesztivál az óvodában

November 01.

November 02.

November 10.

November 19.

Mindenszentek

Halottak napja

Szent Márton püspök

Árpád-házi Szent Erzsébet

December 06.

Szent Miklós ünnepe – óvodai Mikulás

Adventi városi rendezvények

Adventi lelki gyakorlat

Óvodai karácsonyi ünnepség

Templomi pásztorjáték

Január 06. Vízkereszt

Február 02.

Február 03.

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Szent Balázs

Óvodai farsang

Kiszebáb égetés

Március

Március 12.

Március 15.

 

Március 20.

Hamvazószerda – Nagyböjt – Húsvét

Szent Gergely napja – iskolába hívogatás

Nemzeti ünnep

Roma hét

Víz világnapja

Április

Április 20.

Nyílt hét

Föld napja

Egészség hét

Virágvasárnap – barkaszentelés

Május

Majális az óvodában

Anyák napja – Szűz Mária

Gyermek nap

Tanévzáró szentmise

Június

A tanév értékelése – zárása

Úrnapi körmenet

Pünkösd

Óvodai zarándoklat

Augusztus 12.

Augusztus 15.

Augusztus 20.

Assisi Szent Klára óvodánk névadója

Nagyboldog asszony

Szent István ünnepe

Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda

Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda Szendrő
Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda Szendrő
Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda Szendrő
Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda Szendrő
Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda Szendrő
Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda Szendrő

Épületi adottságunk, tárgyi környezet

Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda

Óvodánk a város zöld övezetében, csendes környezetben helyezkedik el. Épületünk jól megközelíthető, ugyanakkor, nagyobb forgalomtól mentes mellékutcában található. Óvodánk 7 csoporttal működik, amely 210 fő befogadására alkalmas.

2012-ben bővítés során az óvoda épülete tetőtér beépítést kapott, a közlekedést lift segíti. A csoportszobákból fedett teraszok nyílnak. Csoportszobáink tágasak, világosak, izlésesen, praktikusan vannak berendezve, mindig a gyerekek aktuális igényéhez igazodva.

Jó minőségű, korszerű, esztétikus gyermekbútorok, asztalok, székek, játéktárolók állnak óvodásaink rendelkezésére. 2 csoportunkban galéria is található.

A gyermekek mozgásfejlesztéséhez tágas teret biztosít a jól felszerelt tornaterem. Udvarunk minden évszakban biztosítja a szabad mozgást, a szabad játékot. A zöld felületek, a bokrok, a fák, a virágok lehetőséget kínálnak a természet válzozásainak megfigyelésére. Óvodásaink a zöld környezetben játszhatnak, élvezhetik a friss levegőt, csodálhatják a természeti szépségeket.

Vegyes életkorú csoportokat szervezünk, hiszen a családokban is különböző korosztályok együttélése közben valósul meg.

Videó

Assisi Szent Klára

Assisi Szent Klára

„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban.
Némelyik hangja mély, a másiké magas.
Megint másik hangosan ciripel a telefondróton,
és aki csak tapsolni tud, olyan is akad.”

/MARGARET MARTLE/